OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Do formularza kontaktowego

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych do formularza kontaktowego

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych1 – dalej nazywanego RODO – chcemy przekazać Państwu następujące informacje:

1. Administrator danych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Piotr Kempski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TRONIX-SERVICE Piotr Kempski, ul. Piekary 6, 63-500 Ostrzeszów, NIP: 6221846690, nazywany dalej „Administratorem”. Administrator decyduje w jaki sposób Państwa dane będą wykorzystane i zabezpieczone oraz realizuje Państwa uprawnienia określone w RODO.
Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:

 • wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@tronix24.pl,
 • osobiście w jego siedzibie albo
 • wysyłając list na adres: TRONIX-SERVICE Piotr Kempski, ul. Piekary 6, 63-500 Ostrzeszów.
2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Administrator przetwarza Państwa dane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (Państwa zgoda).

3. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi przesłanie zapytania.

4. Planowany okres przechowywania Państwa danych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od zakończenia korespondencji prowadzonej w związku z przesłanym zapytaniem.

5. Odbiorcy Państwa danych.

Administrator przekaże Państwa dane podmiotom świadczącym usługi hostingowe.

6. Państwa uprawnienia.

Przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO) – mają Państwo prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza on Państwa dane, otrzymać szczegółowe informacje na temat ich przetwarzania i przysługujących w związku z tym uprawnień, a także uzyskać dostęp do tych danych; mają też Państwo prawo otrzymać kopię swoich danych, które przetwarza Administrator (pierwsza kopia jest bezpłatna);
 2. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) – mogą Państwo żądać od Administratora poprawienia swoich danych, jeśli są one nieprawdziwe, lub ich uzupełnienia, jeśli są niekompletne;
 3. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) – jeśli uważają Państwo, że nie ma podstaw, aby Administrator przetwarzał Państwa dane, mogą Państwo zażądać ich usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO to prawo przysługuje m.in. wtedy, kiedy dane nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane, złożyli Państwo skuteczny sprzeciw albo wycofali zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych);
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) – w przypadku ograniczenia przetwarzania danych Administrator może jedynie przechowywać Państwa dane oraz wykonywać czynności, na które wyrażą Państwo zgodę bądź takie, które są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, ochrony praw innej osoby albo jeśli wymaga tego ważny interes publiczny. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje Państwu w przypadkach, kiedy:

  • uważacie Państwo, że Wasze dane są nieprawidłowe,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcecie Państwo, żeby zostały one usunięte,
  • Administrator nie potrzebuje już Państwa danych, ale są one Państwu potrzebne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń lub
  • wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych.
 5. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) – swoje dane przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub w związku z zawartą umową (czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) RODO), mają Państwo prawo otrzymać w standardowym formacie możliwym do odczytania na komputerze i mogą je Państwo przekazać innemu administratorowi danych albo wskazać podmiot, któremu Administrator ma bezpośrednio przekazać te dane, jeśli jest to technicznie możliwe.
 6. prawo wycofania zgody – jeżeli Administrator przetwarza dane na podstawie Państwa zgody, mogą ją Państwo w każdym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Jak można skorzystać z przysługujących Państwu praw?

Jeśli chcą Państwo skorzystać z wymienionych praw, wystarczy skontaktować się w tej sprawie z Administratorem osobiście w jego siedzibie albo wysyłać żądanie pocztą tradycyjną lub na podany adres  e-mail. Administrator może prosić Państwa o dodatkowe informacje niezbędne do Państwa identyfikacji i spełnienia żądania. Możliwość realizacji niektórych praw jest uzależniona od podstawy, na jakiej Administrator wykorzystuje Państwa dane.

8. Skarga do organu nadzorczego.

Jeśli uważają Państwo, że Administrator przetwarza Państwa dane niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zachęcamy jednak do wcześniejszego kontaktu z Administratorem w celu szybkiego wyjaśnienia i załatwienia sprawy.
Dane kontaktowe polskiego organu nadzorczego:
Urząd Ochrony Danych Osobowych | ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa
www.uodo.gov.pl | tel.: 22 531 03 00

9. Profilowanie i zautomatyzowane decyzje.

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Przywołane przepisy prawa:

1  Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).