OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dla pracowników i przedstawicieli Kontrahentów

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla pracowników i przedstawicieli Kontrahentów

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych1 – dalej nazywanego RODO – chcemy przekazać Państwu następujące informacje:

1. Administrator danych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Piotr Kempski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TRONIX-SERVICE Piotr Kempski, ul. Piekary 6, 63-500 Ostrzeszów, NIP: 6221846690, nazywany dalej „Administratorem”. Administrator decyduje w jaki sposób Państwa dane będą wykorzystane i zabezpieczone oraz realizuje Państwa uprawnienia określone w RODO.
Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:

 • wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@tronix24.pl,
 • osobiście w jego siedzibie albo
 • wysyłając list na adres: TRONIX-SERVICE Piotr Kempski, ul. Piekary 6, 63-500 Ostrzeszów.
2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Administrator przetwarza dane osobowe pracowników i przedstawicieli Kontrahentów w następujących celach:

 1. nawiązania współpracy i prawidłowego wykonania umów z Kontrahentem;
 2. rozpatrywania reklamacji;
 3. kontaktowania się w ramach współpracy z Kontrahentem;
 4. ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, które mogą powstać w związku z zawarciem i wykonywaniem umów z Kontrahentem.

Podstawą prawna przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest konieczność właściwego wykonania obowiązków wynikających z umów oraz chęci ułatwienia współpracy z Kontrahentem, a także ewentualna potrzeba ochrony i dochodzenia swoich praw).

3. Planowany okres przechowywania danych.

Dane osobowe będą przechowywane przez czas wykonywania umów z Kontrahentem oraz przez okres przedawnienia roszczeń, które mogą z nich wyniknąć. Jeśli Państwa dane osobowe znajdują się w treści dokumentów księgowych, będą one przechowywane przez 5 lat liczonych od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

4. Źródło i kategorie przetwarzanych danych osobowych.

Administrator przetwarza takie dane jak: imię i nazwisko, stanowisko, służbowy adres e-mail i numer telefonu pracowników lub przedstawicieli Kontrahentów. Jeśli wspomniane dane nie zostały przekazane bezpośrednio przez Państwa, Administrator pozyskał je od Państwa pracodawcy lub od Kontrahenta, którego Państwo reprezentujecie.

5. Odbiorcy Państwa danych.

Administrator przekaże Państwa dane następującym kategoriom odbiorców:

 1. przewoźnikom, kurierom lub operatorom pocztowym;
 2. serwisom gwarancyjnym;
 3. podmiotom przetwarzającym świadczącym usługi hostingowe, księgowe i prawne.
6. Państwa uprawnienia.

Przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO) – mają Państwo prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza on Państwa dane, otrzymać szczegółowe informacje na temat ich przetwarzania i przysługujących w związku z tym uprawnień, a także uzyskać dostęp do tych danych; mają też Państwo prawo otrzymać kopię swoich danych, które przetwarza Administrator (pierwsza kopia jest bezpłatna);
 2. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) – mogą Państwo żądać od Administratora poprawienia swoich danych, jeśli są one nieprawdziwe, lub ich uzupełnienia, jeśli są niekompletne;
 3. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) – jeśli uważają Państwo, że nie ma podstaw, aby Administrator przetwarzał Państwa dane, mogą Państwo zażądać ich usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO to prawo przysługuje m.in. wtedy, kiedy dane nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane, złożyli Państwo skuteczny sprzeciw);
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) – w przypadku ograniczenia przetwarzania danych Administrator może jedynie przechowywać Państwa dane oraz wykonywać tylko te czynności, na które wyrażą Państwo zgodę bądź takie, które są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, ochrony praw innej osoby albo jeśli wymaga tego ważny interes publiczny. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje Państwu w przypadkach, kiedy:
  • uważacie Państwo, że Wasze dane są nieprawidłowe,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcecie Państwo, żeby zostały one usunięte,
  • Administrator nie potrzebuje już Państwa danych, ale są one potrzebne Państwu do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń albo
  • wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych.
 5. prawo sprzeciwu (art. 21 RODO)

  • Sprzeciw ze względu na szczególną sytuację – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza je na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu (czyli art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W sprzeciwie powinni Państwo opisać szczególną sytuację – która Państwa zdaniem – uzasadnia jego wniesienie. Konsekwencją złożenia sprzeciwu będzie zaprzestanie przetwarzania danych przez Administratora w zakresie, którego sprzeciw dotyczył, chyba że podstawy na jakich Administrator przetwarza Państwa są nadrzędne wobec Państwa praw, wolności lub interesów albo dane są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • Sprzeciw wobec działań marketingowych – jeśli dane są wykorzystywane dla celów marketingowych sprzeciw nie wymaga uzasadnienia, a w razie jego wniesienia Administrator przestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach.
7. Jak można skorzystać z przysługujących Państwu praw?

Jeśli chcą Państwo skorzystać z wymienionych praw, wystarczy skontaktować się w tej sprawie z Administratorem osobiście w jego siedzibie albo wysyłać żądanie pocztą tradycyjną albo na podany adres e-mail. Administrator może prosić Państwa o dodatkowe informacje niezbędne do Państwa identyfikacji i spełnienia żądania.

8. Skarga do organu nadzorczego.

Jeśli uważają Państwo, że Administrator przetwarza Państwa dane niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zachęcamy jednak do wcześniejszego kontaktu z Administratorem w celu szybkiego wyjaśnienia i załatwienia sprawy.
Dane kontaktowe polskiego organu nadzorczego:
Urząd Ochrony Danych Osobowych | ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa
www.uodo.gov.pl | tel.: 22 531 03 00

9. Profilowanie i zautomatyzowane decyzje.

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

10. Obowiązek podania danych.

Podanie przez Państwa danych jest wymagane do rozpoczęcia współpracy i zawarcia umowy z Kontrahentem lub do przyjęcia reklamacji. Bez podania danych nie jest możliwe nawiązanie współpracy i zawarcie umowy albo przyjęcie reklamacji.

Przywołane przepisy prawa:

1  Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).