OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dla Klientów

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Klientów

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych1 – dalej nazywanego RODO – chcemy przekazać Państwu następujące informacje:

1. Administrator danych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Piotr Kempski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TRONIX-SERVICE Piotr Kempski, ul. Piekary 6, 63-500 Ostrzeszów, NIP: 6221846690, nazywany dalej „Administratorem”. Administrator decyduje w jaki sposób Państwa dane będą wykorzystane i zabezpieczone oraz realizuje Państwa uprawnienia określone w RODO.
Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:

 • wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@tronix24.pl,
 • osobiście w jego siedzibie albo
 • wysyłając list na adres: TRONIX-SERVICE Piotr Kempski, ul. Piekary 6, 63-500 Ostrzeszów.
2. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania umowy oraz kontaktowania się z Państwem w sprawach związanych z umową (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO: zawarcie i wykonanie umowy);
 2. przyjęcia i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz realizacji Państwa uprawnień z tytułu rękojmi (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO: wykonanie umowy);
 3. wypełniania obowiązków podatkowych i księgowych, a przede wszystkim wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji księgowej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO: obowiązek prawny wynikający z przepisów podatkowych2);
 4. informowania Państwa o swojej ofercie (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest promocja oraz marketing bezpośredni); informacje handlowe kierowane do osób fizycznych drogą elektroniczną lub telefonicznie będą przekazywane po uzyskaniu zgody (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); dane osobowe będą wykorzystywane w celach marketingowych do momentu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania zgody;
 5. ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń, które mogą powstać w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest konieczność ochrony i egzekwowania swoich praw albo obrona przed zgłoszonymi roszczeniami).
3. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umów, wystawienia dokumentów księgowych oraz rozpatrzenia reklamacji. Bez podania niezbędnych danych nie jest możliwe zawarcie lub wykonanie umowy albo rozpatrzenie zgłoszonej reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych nie jest wymagane.

4. Planowany okres przechowywania Państwa danych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń, które mogą wyniknąć z zawartej umowy. Jeśli została wystawiona faktura VAT, dane będą przechowywane przez 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin zapłaty podatku, niezależnie od krótszego terminu przedawnienia roszczeń z umowy.

5. Odbiorcy Państwa danych.

Administrator przekaże Państwa dane następującym kategoriom odbiorców:

 1. przewoźnikom i kurierom;
 2. podwykonawcom i serwisom gwarancyjnym;
 3. podmiotom świadczącym usługi hostingowe, usługi prawne oraz księgowe (przetwarzającym dane na podstawie umowy z Administratorem);
 4. bankom;
 5. urzędom skarbowym lub innym organom publicznym zgodnie z obowiązującym prawem.
6. Państwa uprawnienia.

Przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO) – mają Państwo prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza on Państwa dane, otrzymać szczegółowe informacje na temat ich przetwarzania i przysługujących w związku z tym uprawnień, a także uzyskać dostęp do tych danych; mają też Państwo prawo otrzymać kopię swoich danych, które przetwarza Administrator (pierwsza kopia jest bezpłatna);
 2. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) – mogą Państwo żądać od Administratora poprawienia swoich danych, jeśli są one nieprawdziwe, lub ich uzupełnienia, jeśli są niekompletne;
 3. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) – jeśli uważają Państwo, że nie ma podstaw, aby Administrator przetwarzał Państwa dane, mogą Państwo zażądać ich usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO to prawo przysługuje m.in. wtedy, kiedy dane nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane, złożyli Państwo skuteczny sprzeciw albo wycofali zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych);
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) – w przypadku ograniczenia przetwarzania danych Administrator może jedynie przechowywać Państwa dane oraz wykonywać czynności, na które wyrażą Państwo zgodę bądź takie, które są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, ochrony praw innej osoby albo jeśli wymaga tego ważny interes publiczny. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje Państwu w przypadkach, kiedy:

  • uważacie Państwo, że Wasze dane są nieprawidłowe,
  • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcecie Państwo, żeby zostały one usunięte,
  • Administrator nie potrzebuje już Państwa danych, ale są one Państwu potrzebne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń lub
  • wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych.
 5. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) – swoje dane przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub w związku z zawartą umową (czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) RODO), mają Państwo prawo otrzymać w standardowym formacie możliwym do odczytania na komputerze i mogą je Państwo przekazać innemu administratorowi danych albo wskazać podmiot, któremu Administrator ma bezpośrednio przekazać te dane, jeśli jest to technicznie możliwe.
 6. prawo wycofania zgody – jeżeli Administrator przetwarza dane na podstawie Państwa zgody, mogą ją Państwo w każdym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. prawo sprzeciwu (art. 21 RODO)

  • Sprzeciw ze względu na szczególną sytuację – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza je na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu (czyli art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W sprzeciwie powinni Państwo opisać szczególną sytuację – która Państwa zdaniem – uzasadnia jego wniesienie. Konsekwencją złożenia sprzeciwu będzie zaprzestanie przetwarzania danych przez Administratora w zakresie, którego sprzeciw dotyczył, chyba że podstawy na jakich Administrator przetwarza Państwa są nadrzędne wobec Państwa praw, wolności lub interesów albo dane są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • Sprzeciw wobec działań marketingowych – jeśli dane są wykorzystywane dla celów marketingowych sprzeciw nie wymaga uzasadnienia, a w razie jego wniesienia Administrator przestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach.
7. Jak można skorzystać z przysługujących Państwu praw?

Jeśli chcą Państwo skorzystać z wymienionych praw, wystarczy skontaktować się w tej sprawie z Administratorem osobiście w jego siedzibie albo wysyłać żądanie pocztą tradycyjną lub na podany adres  e-mail. Administrator może prosić Państwa o dodatkowe informacje niezbędne do Państwa identyfikacji i spełnienia żądania. Możliwość realizacji niektórych praw jest uzależniona od podstawy, na jakiej Administrator wykorzystuje Państwa dane.

8. Skarga do organu nadzorczego.

Jeśli uważają Państwo, że Administrator przetwarza Państwa dane niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zachęcamy jednak do wcześniejszego kontaktu z Administratorem w celu szybkiego wyjaśnienia i załatwienia sprawy.
Dane kontaktowe polskiego organu nadzorczego:
Urząd Ochrony Danych Osobowych | ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa
www.uodo.gov.pl | tel.: 22 531 03 00

9. Profilowanie i zautomatyzowane decyzje.

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Przywołane przepisy prawa:

1  Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2  W szczególności art. 106b, 106e 190 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług, art. 193a ustawy z dnia 29 sierpnia 1993 Ordynacja podatkowa.